• - projektowanie sieci elektroenergetycznych
 • - budowanie sieci elektroenergetycznych (linii kablowych, napowietrznych SN, nn)
 • - monta� instalacji elektrycznych, komputerowych
 • - monta� o�wietlenia zewn�trznego i wewn�trznego
 • - monta� stacji transformatorowych, rozdzielnic (wn�trzowych, napowietrznych)
 • - urz�dze� sterowniczych, sygnalizacyjnych
 • - wykonywanie pomiar�w - lokalizacja trasy linii kablowych i uszkodze� kabli SN, nn
 • - sporz�dzanie kosztorys�w rob�t elektrycznych, budowlanych, sanitarnych
 • - roboty og�lnobudowlane
 • - uk�adanie rur os�onowych i sieci elektroenergetycznych w technologii rob�t
    bezwykopowych
 • - monta� instalacji ogrzewania elektrycznego (pod�ogowego)
 • - remonty
 • - modernizacje
 • - konserwacje o�wietelenia ulicznego
 • - konserwacje stacji transformatorowych
 • - wynajem sprz�tu budowlanego


projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com